بازار سنتی ایران

آگوست 10, 2019

بررسی بازارهای ایرانی از دیدگاه طراحی معماری

معماری بازارهای سنتی  ایران  گرچه مرکزیت بازار در شهر بر اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن تأکید می کند. ولی شکل آن و نحوه ظهورش، خصیصه های […]