مجتمع تعاونی مسکن کارکنان مس

مکان
کرمان، ایران
کارفرما
خصوصی
درباره پروژه:
مجتمع تعاونی مسکن کارکنان مس
اشتراک گذاری: