طراحی ویلای مسکونی زهرایی

مکان
دیباجی، تهران
کارفرما
خصوصی
درباره پروژه:

این برج ساحلی براساس معماری مدرن در 20 طبقه در سواحل دریای خزر ودراستان مازندران واقع شده است.تمام اصول طراحی دراین برج مسکونی وتجاری اعم از سازه ومعماری براساس استانداردهای بین المللی رعایت شده است. درروند طراحی این برج مسکونی وتجاری توجه خاصی به تراسهای بزرگ و نمای سه طرفه منحنی آن شده است.دراین برج سعی شده است از آخرین تکنولوژیهای ساخت همچنین متریالهای منحصر به فرد استفاده شود.طراحی نمای مدرن این برج به دلیل پیچیدگی وانحنای به کاررفته همچنین شرایط اقلیمی منطقه و در امان ماندن ازباران و طوفانهای شدید، در آن از متریال خشک GFRC  جی اف آرسی استفاده شده است.درنما علاوه بر GFRC  جی اف آرسی سیستم کرتین وال  وشیشه ای دوجداره بهره گرفته شده است.این برج از طبقه همکف و رستوران دید بسیار خوبی به ساحل دریا دارد.یکی از کمبودهای مناطق شمالی بخصوص برای ساکنین غیر دائم وموقتی تفریحات واوقات فراغت به خصوص در شب می باشد.  دراین برج به دلیل پرکردن اوقات فراغت ساکنین یک رستوران وکافی شاپ همچنین مرکز سرگرمی شبانهدر طبقه اول پیش بینی شده است.

معمولا در شمال ایران ویلاهای مسکونی در حد یک یا دو طبقه است اما هزینه های نگهداری همچنین دید زیبای دریا از ارتفاع باعث شده کاربران بیشتری به سمت برجهای ساحلی مرتفع تمایل پیدا کنند.

مسئله بسیار مهم در این برج توجه خاص به امنیت ساکنین است. امنیت اجتماعی در شهرها مفهومی است که تمامی شهروندان در سلســله مراتب ارزشــی خود، آن را از بالترین ارزشها می دانندو  امنیت ساکنین بــا رضایت از زندگــی نیز همبســتگی دارد .مفهــوم امنیــت اجتماعــی و احســاس امنیــت ساکنین، به عنوان عنصر كلیدی در دستیابی به رضایتمندی ســکونتی، از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. معمولا ساکنین ویلاها یا برج های این چنینی در شمال ایران  که برای چند روز محدود درماه استفاده می شود.ومفهوم امنیت درآن معنای بیشتری پیدا می کند.

اشتراک گذاری: