طراحی مجتمع گردشگری

طراحی مجتمع تفریحی توریستی

62

طراحی مجتمع تفریحی توریستی

12

طراحی مجتمع تفریحی توریستی

10

طراحی مجتمع تفریحی توریستی

9

طراحی مجتمع تفریحی توریستی

8

طراحی مجتمع تفریحی توریستی

6

طراحی مجتمع تفریحی توریستی

4

طراحی مجتمع تفریحی توریستی

2

در میان انواع مختلف طراحی معماری، طراحی مجتمع گردشگری امروزه جایگاه ویژه ای دارد. در حقیقت با گسترش صنعت گردشگری، بحث ایجاد و گسترش مجتمع های گردشگری و توریستی مطرح شد. در حقیقت، واژه و لغت توریست ، از لحاظ معنای به شخصی اطلاق می شود که به قصد تفنن و تفریح به مکان های مختلفی سفر می کند. البته برخی دیگر، توریست را کسی می دانند که برای خشنودی و لذت راهی سفر می گردد. با این حال، سازمان ملل تعریف خود را از توریست، به شکل زیر ارائه می کند:

توریست ، در حقیقت شخصی است که بیش تر از یک روز و کم تر از یک سال ، در محیط دیگری غیر از زیستگاه خود اسکان یابد.

اگر بخواهیم بر روی واژه توریست بیش تر متمرکز شویم، باید اظهار داریم که در حقیقت توریسم یک واژه فرانسوی بوده و از ریشه تور گرفته شده است. تور در زبان فرانسوی به معنای حرکت های دوران، پیمودن و طی کردن، و سیر و گردش می باشد.

گسترش صنعت توریسم و ظهور معماری سبز

گسترش صنعت توریسم ، در حقیقت سبب شده است که معماری روز دنیا در عرصه طراحی معماری مجتمع های گردشگری ، سمت و سوی تازه ای بگیرد. ظهور مفهوم “معماری پایدار” یا به عبارت دیگر “معماری اکولوژیکی” یا “معماری سبز” که “معماری زیست محیطی نیز به آن گفته می شود، ریشه در برجسته شدن مفهوم پایداری در معماری روز دنیا دارد.

بسیاری بر این باورند که معماری در طول زمان، به سوی تکامل خود حرکت کرده و در نتیجه ی این تکامل، به معماری پایدار رسیده است. با این فرضیه، می بایست با در نظر داشتن روند گسترش معماری پایدار، طراحی معماری را آغاز کرد. در حقیقت معماری پایدار ، باید یادآور احساس انسان ها به طبیعت باشد. (به همین دلیل به آن معماری سبز نیز گفته می شود.)

چگونگی طراحی خانه ها و انتخاب مصالح مناسب برای آن ها، از جمله مهم ترین مسائل تاثیر گذار بر آینده ساختمان سازی است. بنابراین باید توجه داشت که کلیه طراحی های انجام شده در رابطه با سیستم های پایدار، در آینده نیز بتوانند کارایی مورد نظر را داشته باشند. به عنوان مثال، در طراحی یک ساختمان، می بایست پیش بینی پایان عمر آن صورت گرفته و ساختمان طوری طراحی شود که اجزای آن در پایان عمرش قابل استفاده باشند. این ها، همه و همه از مسائلی هستند که برای رفع نیازهای نسل آینده کاربرد دارند.